Regulamin

Regulamin Świadczenia Usług dietavenus.pl

12 listopad 2015 roku.

Spis treści:

1. Definicje.

2. Postanowienia ogólne.

3. Warunki świadczenia usług dietavenus.pl

3.1. Warunki techniczne;

3.2. Warunki formalne;

3. Ogólne warunki korzystania z usług dietavenus.pl

4. Usługi dietavenus.pl świadczone nieodpłatnie.

5. Usługi dietavenus.pl świadczone odpłatnie:

5.1. Zakres usług dietavenus.pl świadczonych odpłatnie;

5.2. Warunki korzystania z usług dietavenus.pl świadczonych odpłatnie;

5.3. Warunki świadczenia odpłatnych usług dietavenus.pl;

5.4. Opłaty.

6. Reklamacje I Zwroty

7. Polityka Prywatności

8. Postanowienia końcowe.

I. Definicje.

Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio:

1. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług dietavenus.pl;

2. Grupa Wnętrzator Piotr Lebiedziński -.pod firmą Grupa Wnętrzator Piotr Lebiedziński z siedzibą w Warszawie, przy ul. Myśliborskiej 181 posługująca się nadanym jej Numerem Identyfikacji Podatkowej 6661730879 oraz numerem REGON 141766572

3. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z usług dietavenus.pl świadczonych przez Grupę Wnętrzator oraz spełnia wymagania określone Regulaminem;

4. Umowa – umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług dietavenus.pl, zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy Grupą Wnętrzator, a danym Użytkownikiem, o treści ustalonej Regulaminem;

5. DietaVENUS – nazwa usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Grupę Wnętrzator na rzecz Użytkowników na mocy Umowy;

6. Sprzedawca – Grupa Wnętrzator

7. Serwis dietavenus.pl – strona internetowa umieszczona pod adresem: dietavenus.pl wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej część, przy wykorzystaniu której Sprzedawca świadczy Użytkownikom usługi ;

8. Abonament – opłata za korzystanie z przez Użytkownika odpłatnej usługi dietavenus.pl

II. Postanowienia ogólne.

1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług dietavenus.pl świadczonych przez Grupę Wnętrzator na rzecz Użytkowników.

2. Właścicielem i administratorem Serwisu dietavenus.pl jest Grupa Wnętrzator.

3. Regulamin stanowi integralną część Umowy, do zawarcia, której dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z usług dietavenus.pl

4. Materiały udostępniane Użytkownikom w ramach usług dietavenus.pl oraz wygląd i treść Serwisu dietavenus.pl stanowią własność Grupy Wnętrzator i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Zawarcie Umowy nie stanowi zawarcia, lub nie może być podstawą do roszczenia o zawarcie, umowy o przeniesienie przez Grupę Wnętrzator na Użytkownika wyżej powołanych majątkowych praw autorskich w części lub w całości.

5. Grupa Wnętrzator informuje Użytkowników, iż ze względu na publiczny charakter sieci Internet za pośrednictwem, której świadczy drogą elektroniczną usługi dietavenus.pl, korzystanie z tych usług może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem pomiędzy Grupą Wnętrzator, a Użytkownikiem.

6. Grupa Wnętrzator zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu dietavenus.pl może być utrudniony lub niemożliwy, za co odpowiedzialność Grupy Wnętrzator wobec Użytkowników jest wyłączona, jednakże Grupa Wnętrzator zobowiązuje się dołożyć wszelkiej możliwej staranności, aby utrudnienia takie występowały możliwie najrzadziej lub możliwie najkrócej.

7. Publikowane przez Użytkowników w Serwisie dietavenus.pl informacje, komentarze, recenzje lub wypowiedzi, są ich prywatnymi opiniami. Grupa Wnętrzator nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, w szczególności za naruszenie takimi publikacjami przez Użytkowników jakichkolwiek praw osób trzecich.

III. Warunki świadczenia usług dietavenus.pl

A. Warunki techniczne.

1. Dla korzystania z usług dietavenus.pl konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych:

1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;

2. poprawnie poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie – Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 9.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 42.0

3. dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron WWW;

4. aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa w pkt powyżej, z siecią Internet;

5. włączona w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej, o której mowa w pkt powyżej, akceptacja plików Cookie;

6. włączona w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej, o której mowa w pkt powyżej, obsługa skryptów Java Script;

7. prawidłowo zainstalowane w urządzeniu, o którym mowa w pkt powyżej, oprogramowanie komputerowe Adobe Flash Player w wersji 9.0 lub nowszej.

8. Odpowiednio szybkie łącze o szybkości nie mniejszej niż, aby Kupujący pobrał pliki z zakupionymi Produktami w sposób i terminie, o którym mowa w ust.2 punkt E.

2. Grupa Wnętrzator informuje, iż korzystanie z usług dietavenus.pl możliwe jest także przy wykorzystaniu zainstalowanych w urządzeniu, przy użyciu którego Użytkownik korzysta z tych usług, innych niż wskazany w ust. 1 pkt powyżej systemów operacyjnych lub innych niż wskazane w ust. 1 pkt powyżej przeglądarek internetowych, jednakże zastrzega, iż ze względów technologicznych mogą w takim przypadku występować utrudnienia w korzystaniu z usług dietavenus.pl, za co odpowiedzialność Grupy Wnętrzator jest wyłączona.

3. Wszystkie materiały dostarczone przez Grupę Wnętrzator Użytkownikowi są przesyłane za pomocą poczty elektronicznej w formacie PDF (Portable Document Format)

4. Użytkownik zobowiązany jest do posiadania programu obsługującego pliki PDF (np. Adobe Acrobat Reader w wersji nie niższej niż 11.0)

B. Warunki formalne.

1. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna, która:

1. ukończyła lat 18 (osiemnaście i nie jest ubezwłasnowolniona, choćby tylko częściowo, oraz

2. zaakceptowała Regulamin.

2. Niektóre z usług dietavenus.pl dostępne są wyłącznie dla Użytkowników, którzy:

1. opłacili poszczególne usługi dietavenus.pl, jeżeli dostęp do nich jest od tego uzależniony,

2. przed przystąpieniem do korzystania z usług dietavenus.pl ustalili z właściwym lekarzem, iż brak jest przeciwwskazań do stosowania jakiejkolwiek diety i wykonywania ćwiczeń fizycznych, a nadto konsultacje takie prowadzą także na bieżąco w trakcie korzystania z usług dietavenus.pl

3. są zdrowi, nie skarżą się na żadne dolegliwości, nie występuje u nich czynnik zagrożenia chorobami serca i nerek, nie cierpią na bulimię, anoreksje, cukrzyce, depresje, nie mają problemów z wysokim cholesterolem, nie mają problemów z hormonalnym zatrzymaniem wody w organizmie, nie chorują na niewydolność tarczycy.

4. przed przystąpieniem do korzystania z usług dietavenus.pl ukończyli lat 18 (osiemnaście)

C. Ogólne warunki korzystania z usług gurbacka.pl.

1. Użytkownik zobowiązany jest podać Grupie Wnętrzator wyłącznie prawdziwe dane dotyczące Jego osoby, na podstawie których Grupa Wnętrzator ocenia spełnianie przez Użytkownika określonych Regulaminem warunków formalnych niezbędnych do świadczenia usług dietavenus.pl oraz do dokonywania zmian tych informacji wyłącznie w taki sposób, aby odzwierciedlały aktualny w danym momencie stan faktyczny.

2. Usługi dietavenus.pl świadczone przez Grupę Wnętrzator przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Użytkowników i nie mogą być wykorzystywane w części lub całości do jakichkolwiek innych celów, w szczególności o charakterze doradczym lub informacyjnym dla innych osób, a także w celach porównawczych lub poglądowych.

3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usług dietavenus.pl wyłącznie zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet i usług świadczonych za jej pośrednictwem.

4. Użytkownikowi, w toku korzystania z usług dietavenus.pl nie wolno:

-posługiwać się materiałami lub treściami o charakterze bezprawnym, w tym także naruszających prawa Grupy Wnętrzator lub osób trzecich, treściami obraźliwymi, wulgarnymi lub obscenicznymi, sprzecznymi z zasadami współżycia społecznego lub dobrego wychowania,

-publikować danych osobowych lub wizerunku osób trzecich,

-publikować treści rozmów lub korespondencji o charakterze prywatnym prowadzonych z osobami trzecimi, bez uprzedniej zgody tych osób,

-publikować instrukcji lub porad związanych z łamaniem prawa autorskiego.

– nadużywać środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych przy świadczeniu usług dietavenus.pl
7. Użytkownikowi nie wolno, w tym także przy wykorzystaniu w jakikolwiek sposób usług dietavenus.pl upubliczniać materiałów lub informacji, do których Grupie Wnętrzator przysługują majątkowe prawa autorskie, publikować adresów stron internetowych oferujących usługi konkurencyjne wobec usług dietavenus.pl, prowadzić sprzedaż, akwizycję lub reklamę, w tym także wskazywać adresy stron internetowych zawierających informacje o takim charakterze, oraz umyślnie wprowadzać w błąd zainteresowanych w sprawach związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem z usług dietavenus.pl.

8. Grupa Wnętrzator zastrzega sobie prawo, na co Użytkownik wyraża zgodę, do:

1. czasowej lub stałej zmiany parametrów poszczególnych usług dietavenus.pl świadczonych nieodpłatnie, w tym także do zaprzestania świadczenia ich i to bez konieczności uzasadniania takiej decyzji,

2. blokowania lub usuwania publikacji w Serwisie dietavenus.pl przez Użytkownika materiałów lub treści naruszających choćby tylko w części postanowienia Regulaminu.

9. Grupa Wnętrzator zastrzega, iż koszty połączenia do sieci Internet oraz koszty związane z użytkowaniem rzeczy przy użyciu, których Użytkownik korzysta z usług dietavenus.pl, nie obciążają Grupy Wnętrzator.

IV. Usługi dietavenus.pl świadczone nieodpłatnie.

1. Usługami dietavenus.pl świadczonymi Użytkownikowi przez Grupa Wnętrzator nieodpłatnie są wszystkie usługi świadczone przez Grupa Wnętrzator w Serwisie dietavenus.pl jednakże z wyłączeniem usług świadczonych odpłatnie.

V. Usługi dietavenus.pl świadczone odpłatnie.

A. Zakres usług dietavenus.pl świadczonych odpłatnie.

1. Użytkownik korzystający z usług dietavenus.pl świadczonych przez Grupę Wnętrzator odpłatnie ma także dostęp do wszystkich usług dietavenus.pl świadczonych nieodpłatnie.

2. Usługami dietavenus.pl świadczonymi Użytkownikowi przez Grupę Wnętrzator odpłatnie są:

1. sprzedaż poradników dla odchudzających się pt Dieta Venus
3. W ramach odpłatnych usług dietavenus.pl Grupa Wnętrzator umożliwia ponadto Użytkownikowi usługi:

1. bieżące konsultacje z dietetykiem dokonywane za pośrednictwem poczty elektronicznej;

B. Warunki korzystania z usług dietavenus.pl świadczonych odpłatnie.

1. Grupa Wnętrzator zastrzega, iż korzystanie z usług dietavenus.pl świadczonych Użytkownikom odpłatnie wymaga dodatkowo:

1. ukończenia lat 18 (osiemnastu),

2. W celu rozpoczęcia korzystania z odpłatnych usług dietavenus.pl Użytkownik winien:

1. dokonać przedpłaty za poradnik dostęp do programu Dita Venus

C. Warunki świadczenia odpłatnych usług dietavenus.pl.

1. Rozpoczęcie świadczenia odpłatnych usług gurbacka.pl nastąpi, na co Użytkownik wyraża zgodę, nie wcześniej niż w ciągu 1 (jednej) doby i nie później niż w 6 (sześć) dni od dnia potwierdzenia zaksięgowania zapłaty., z tym zastrzeżeniem, iż termin rozpoczęcia świadczenia uzależniony jest od podania przez Użytkownika aktualnego adresu e-mailowego.

2. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że:

1. do prawidłowego wykonania przez Grupę Wnętrzator odpłatnych usług dietavenus.pl niezbędne jest należyte współdziałanie Użytkownika polegające na zarejestrowaniu się w systemie Grupy Wnętrzator.

2. stosowanie programu Dieta Venus może być wykluczone w przypadku istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do jej stosowania. Użytkownik oświadcza, iż przed przystąpieniem do stosowania w ramach odpłatnej usługi dietavenus.pl, przeprowadził z odpowiednim lekarzem konsultacje celem ustalenia wszelkich zaleceń lub przeciwwskazań co do sposobu żywienia Użytkownika zgodnie z Dietą Venus.

3. Jest zdrowy, nie skarży się na żadne dolegliwości, nie występuje u niego czynnik zagrożenia chorobami serca i nerek, nie cierpi na bulimię, anoreksje, cukrzyce, depresje, nie ma problemów z wysokim cholesterolem, nie ma problemów z hormonalnym zatrzymaniem wody w organizmie, nie choruje na niewydolność tarczycy.

4. dietavenus.pl umożliwiają Użytkownikowi ułożenie systemu żywienia ułatwiającego osiągnięcie i utrzymanie określonej wagi ciała Użytkownika, przy czym waga ta nie może być mniejsza niż minimalne normy prawidłowej masy ciała ustalone przez Światową Organizację Zdrowia, a określone parametrem indeksu masy ciała (BMI),

5. korzystając z odpłatnych usług dietavenus.pl winien ściśle stosować się do zasad Diety Venus

6. Dieta Venus ze względu na specyfikę i złożoność ludzkiego organizmu nie gwarantują osiągnięcia pożądanych przez Użytkownika efektów, za co Grupa Wnętrzator nie ponosi odpowiedzialności.

3. Grupa Wnętrzator oświadcza, iż udziela Użytkownikom, którzy korzystają z odpłatnych usług dietavenus.pl licencji niewyłącznej, uprawniającej do korzystania z materiałów udostępnionych w ramach usług dietavenus.pl, wyłącznie jednak na użytek własny Użytkownika związany bezpośrednio z korzystaniem z usług dietavenus.pl.

D. Opłaty.

1. Jednym z warunków korzystania przez Użytkownika z odpłatnych usług dietavenus.pl jest wniesienie opłaty na daną usługę dietavenus.pl.

2. Cena na usługi dietavenus.pl zawiera podatek od towarów i usług (VAT).

3. Program Dieta Venus można wykupić wyłącznie wpłacając odpowiednią kwotę pieniędzy w jeden ze sposobów proponowanych Użytkownikowi przez operatora płatności, którym jest spółka Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie prowadząca serwis Dotpay.pl.

4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i rozumie, iż zobowiązany jest do precyzyjnego określenia odpłatnej usługi dietavenus.pl jaką chce zakupić, oraz kwoty wnoszonej tytułem opłaty za wybraną usługę, która musi być zgodna z wysokością opłat określonych w cenniku.

5. Wszystkie transakcje płatnicze obsługuje firma Dotpay

6. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

E. Realizacja Zamówienia

1. Zaraz po zaksięgowaniu zapłaty ceny, na e-mail podany przez Kupującego przy składaniu Zamówienia wysyłany jest e-mail z linkami, do specjalnej strony, z której można pobrać Wszystkie zamówione produkty.

2. Po kliknięciu w Linki, pliki z produktami zapisują się na komputerze Kupującego. W linki można kliknąć 10 razy, potem nie są aktywne. Ma to na celu zapobieżenie np. wystawianiu linków na forum, odsprzedaży go innym osobom. W związku z tym Kupujący zobowiązany jest do zapisania plików na swoim komputerze od razu po odebraniu maila z linkami.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezastosowanie się Kupującego do wymogu z ust. 2 jak jak również za za zbyt wolne łącze Kupującego, uniemożliwiające pobranie plików.

4. W przypadku gdy Kupujący nie dokona pobrania pliku z zakupionymi Produktami w terminie, o którym mowa w ust. 2, obowiązany jest skontaktować się ze Sprzedawcą, który wyśle zakupione produkty jako załączniki na adres e-mail Kupującego podany w formularzu zamówienia niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 5 dni od przesłania maila z informacją o nie pobraniu plików.

5. Po pobraniu plików z zakupionymi produktami, zamówienie zostaje uznane jako zrealizowane. Podstawą do ustalenia, czy Produkty zostały prawidłowo pobrane, jest tylko i wyłącznie zapis w systemie informatycznym www.gurbacka.pl, że transmisja plików została zrealizowana pomyślnie, bez względu na to, kto dokonał faktycznie pobrania poprzez Link.

5. Kupujący nie ma prawa udostępniać Linka innym osobom. W przypadku naruszenia tego obowiązku Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości 10 krotnej wartości Ceny za Produkty.

F. Gwarancja skuteczności.

1. Grupa Wnętrzator dokłada wszelkich starań, aby świadczone usługi pomogły Użytkownikowi zrealizować cele zmiany masy ciała.

VI. Reklamacje I Zwroty

1. Kupujący ma prawo dokonać reklamacji zamówionych produktów wyłącznie w przypadku niezgodności otrzymanych produktów z zamówieniem, na zasadach określonych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z 27.07.2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).

2. Nie uważa się w szczególności za niezgodność Produktów z umową w sytuacji, gdy Kupujący nie może odczytać plików z zamówionymi Produktami ze względu na niespełnienie przez niego wymagań, o których mowa w ust. 2 punkt E oraz punkcie 3.

3. Kupujący, który chce skorzystać z uprawnień, o których mowa w ust. 1 zobowiązany jest w tym celu niezwłocznie poinformować Sprzedawcę na piśmie, załączając szczegółowy opis niezgodności towaru z umową z dopiskiem („reklamacja”).

4. Reklamacje składa się poprzez jej przesłanie wraz z dowodem zakupu (np. wydrukiem z konta bankowego, numerem transakcji dotpay). Sprzedawca zobowiązuje się usunąć wady Produktów lub ponownie je przesłać ww terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Sprzedawcy.

5. Sprzedawca pokrywa koszty uzasadnionych reklamacji, w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy.

6. Użytkownikowi nie przysługuje na podstawie przepisów Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271, z późn. zm.) prawo do odstąpienia od Umowy, której przedmiotem są odpłatne usługi gurbacka.pl ze względu na fakt, iż za zgodą Użytkownika, świadczenia dokonane przez Grupa Wnętrzator w wykonaniu Umowy nie mogą zostać zwrócone z uwagi na ich charakter.

VII. Polityka prywatności.

1. Grupa Wnętrzator zastrzega sobie prawo, na co Użytkownik wyraża zgodę, do anonimowego publikowania według własnego wyboru i uznania treści kierowanych przez Użytkownika do Grupa Wnętrzator pytań związanych z usługami dietavenus.pl oraz udzielonych na nie odpowiedzi

2. Użytkownik oświadcza, iż przez przystąpienie do korzystania z usług dietavenus.pl, a w szczególności poprzez podanie danych niezbędnych do założenia konta Użytkownika w Serwisie dietavenus.pl, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zarówno w danym momencie jak i w przyszłości jego danych osobowych.

3. Grupa Wnętrzator oświadcza, iż:

1. przykłada szczególną wagę do zagadnień ochrony prywatności Użytkowników stosując do tego celu odpowiednie środki organizacyjne i techniczne,

2. przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie zgody Użytkownika oraz w części na podstawie upoważnienia ustawowego.

4. Grupa Wnętrzator informuje, iż:

1. jest administratorem danych osobowych Użytkownika, oraz że zgłosiła Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych do rejestracji zbiór danych osobowych zawierający między innymi dane osobowe Użytkownika.

2. podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, zaś Użytkownik ma prawo dostępu do nich i poprawiania ich,

3. możliwe jest korzystanie z usług dietavenus.pl przy wykorzystaniu pseudonimu (niepowtarzalnej nazwy Użytkownik,

4. w Serwisie dietavenus.pl stosowane są pliki „cookies”, co pozwala dostosować w pewnym zakresie świadczenie usług dietavenus.pl do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika, a także służy opracowywaniu danych statystycznych dotyczących korzystania z usług dietavenus.pl.

5. Grupa Wnętrzator oświadcza, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż do zawarcia Umowy oraz świadczenia usług dietavenus.pl niezbędne jest każdorazowo wskazanie Grupa Wnętrzator adresu aktywnego konta poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami dietavenus.pl.

6. otrzymywanie od Grupa Wnętrzator współpracowników lub kontrahentów Grupa Wnętrzator, informacji handlowych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa oraz do otrzymywania na adres wskazanego konta poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami dietavenus.pl dowolnych ankiet, z tym jednak zastrzeżeniem, iż udzielanie na nie odpowiedzi pozostawione jest do wyłącznej woli Użytkownika, a także informacji związanych z konkursami organizowanymi przez Grupę Wnętrzator lub na zlecenie Grupy Wnętrzator lub przy jej udziale,

VIII. Postanowienia końcowe.

1. Grupa Wnętrzator zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż Grupa Wnętrzator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem lub przy wykorzystaniu Serwisu dietavenus.pl przez osoby trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Grupa Wnętrzator.

2. Grupa Wnętrzator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych powodów związanych ze zmianą:

1. warunków świadczenia usług dietavenus.pl,

2. warunków korzystania z usług dietavenus.pl,

3. zmianą funkcjonalności Serwisu dietavenus.pl

4. obowiązujących przepisów prawa.

3. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w momencie publikacji ich w Serwisie gurbacka.pl.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności w zakresie związanym z odpłatnymi usługami dietavenus.pl przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy o dzieło.

5. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem z przez Użytkownika z usług dietavenus.pl rozstrzygane będą w razie takiej potrzeby przez właściwy rzeczowo polski sąd powszechny, według przepisów prawa polskiego i w języku polskim.

6. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się lub uznane zostanie prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.

IX. Dostępność Regulaminu.

Treść Regulaminu wraz z wszelkimi załącznikami do niego, zawsze dostępna jest w aktualnej wersji w Serwisie dietavenus.pl oraz udostępniana jest do wglądu w siedzibie Administratora.